<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
2. ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
3. SDGs สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
4. ร้อยละของน้ำเสียได้รับการบำบัดอย่างปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
5. ร้อยละของแหล่งน้ำ (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ำ, ธารน้ำ, คลองหรือสระน้ำ) ที่มีคุณภาพน้ำโดยรอบที่ดี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
6. การเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการ
7. ระดับความตึงเครียดด้านน้ำ: สัดส่วนการใช้น้ำจืดต่อปริมาณน้ำจืดที่มีทั้งหมด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการ
8. ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการ
9. สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ข้ามเขตแดนมีการจัดการดำเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางเมตรต่อคน
10. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุกระยะเวลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
11. จำนวนความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการ
12. ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการและกระบวนการปฏิบัติ ดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการน้ำและสุขอนามัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ
13. ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
14. จำนวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP) หรือมีหลักการด้าน SCP เป็นลำดับความสำคัญหลัก หรือเป้าหมายของนโยบายระดับชาติ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
15. ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material footprint: MF) และ MF ต่อคน และ MF ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
16. ดัชนีการสูญเสียอาหารทั่วโลก ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
17. จำนวนภาคีที่ทำข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและสารเคมีอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง และทำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อตกลง ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
18. ของเสียอันตรายต่อคน (สัดส่วนของเสียที่ได้รับการบำบัดของเสียจำแนกตามประเภทการบำบัด) ก.คพ./กพร.
กระบวนการ
19. อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling rate) ในระดับประเทศ (จำนวนตันของวัสดุที่ถูกรีไซเคิล) ก.คพ./กพร.
กิโลเมตร
20. จำนวนบริษัทที่จัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืน (Sustainability report) ก.คพ./กพร.
กระบวนการ
21. จำนวนประเทศที่มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
กิโลเมตร
22. มีการดำเนินงานเพื่อให้ (1) การศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองโลก และ (2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รวมทั้ง การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ได้รับการบรรจุไว้ใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตรการศึกษา (ค) การให้ความรู้แก่ครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน/นักศึกษา ก.คพ./กพร.
กิโลเมตร
23. จำนวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ก.คพ./กพร.
กิโลเมตร
24. (b.1) จำนวนยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลที่เห็นชอบร่วมกัน ก.คพ./กพร.
กิโลเมตร
25. (c.1) จำนวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วยของ GDP (การผลิตและการบริโภค) และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของประเทศในด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล ก.คพ./กพร.
กิโลเมตร
26. ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นและความหนาแน่นของขยะพลาสติกในทะเล/ตร.กม. ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
27. สัดส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะระดับชาติที่บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
28. ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
29. สัดส่วนของมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ (MSY) ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
30. ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
31. ความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในระดับการใช้เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
32. ร้อยละของผลผลิตจากการประมงที่ยั่งยืนต่อ GDP ในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
33. a.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเล ต่องบประมาณการวิจัยทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
34. b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดำเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
35. c.1 จำนวนประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้สัตยาบัน ยอมรับ และนำกรอบการทำงานเชิงกฎหมาย/นโยบาย/สถาบัน และเครื่องมือในการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมหาสมุทรมาใช้ ดังที่สะท้อนอยู่ใน UNCLOS เพื่อการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
36. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
37. สัดส่วนของพื้นที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้ำจืด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่คุ้มครองจำแนกตามประเทศระบบนิเวศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
38. ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
39. ร้อยละของพื้นดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
40. ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
41. ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Red List Index) ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
42. จำนวนประเทศที่มีการยอมรับกรอบกฎหมาย กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
43. สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
44. สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพยากรอย่างเพียงพอ หรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
45. ความก้าวหน้าของการสร้างเป้าประสงค์ระดับชาติตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
46. a.1 การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
47. b.1 การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
48. c.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า/พืชป่า โดยหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
49. จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
50. จำนวนประเทศที่มีและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติ ที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
51. สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
52. จำนวนประเทศที่มีการสื่อสารถึงการจัดทำหรือการดำเนินการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เป็นการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสนับสนุนการสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยไม่ส่งผลคุกคามต่อการผลิตอาหาร (ประกอบไปด้วยแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด รายงานแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี หรืออื่นๆ) ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
53. จำนวนประเทศที่มีการบูรณาการประเด็นด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้าไว้ในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
54. จำนวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลดก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
55. การระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ตามพันธกรณี ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
56. (b.1) จำนวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ รวมไปถึงจำนวนการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพ สำหรับกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเน้นให้ความสำคัญต่อสตรี เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
57. ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นและความหนาแน่นของขยะพลาสติกในทะเล/ตร.กม. ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
58. สัดส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะระดับชาติที่บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
59. ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
60. สัดส่วนของมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ (MSY) ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
61. ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
62. ความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในระดับการใช้เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
63. ร้อยละของผลผลิตจากการประมงที่ยั่งยืนต่อ GDP ในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
64. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเล ต่องบประมาณการวิจัยทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
65. (a.1) สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเล ต่องบประมาณการวิจัยทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
66. (b.1) ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดำเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้องสิทธิของการทำประมงขนาดเล็ก ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
67. (c.1) จำนวนประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้สัตยาบัน ยอมรับ และนำกรอบการทำงานเชิงกฎหมาย/นโยบาย/สถาบัน และเครื่องมือในการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมหาสมุทรมาใช้ ดังที่สะท้อนอยู่ใน UNCLOS เพื่อการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
68. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
69. สัดส่วนของพื้นที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้ำจืด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่คุ้มครองจำแนกตามประเทศระบบนิเวศ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
70. ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
71. ร้อยละของพื้นดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
72. ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
73. ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Red List Index) ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
74. จำนวนประเทศที่มีการยอมรับกรอบกฎหมาย กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
75. สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
76. สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพยากรอย่างเพียงพอ หรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
77. ความก้าวหน้าของการสร้างเป้าประสงค์ระดับชาติตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
78. (a.1) การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
79. (b.1) การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
80. (c.1) สัดส่วนการค้าสัตว์ป่า/พืชป่า โดยหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย ก.คพ./กพร.
ร้อยละ
81. b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดำเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้องสิทธิของการทำประมงขนาดเล็ก ก.คพ./กพร.
ร้อยละ